Frågor & svar

Vad går ACT (Acceptance Commitment Therapy) ut på?

ACT går ut på att stödja dig i att välja ett mer meningsfullt handlande i ditt liv oavsett vilka dina förutsättningar är. Det handlar inte om rätt eller fel utan om vilket inre perspektiv du har tagit på dig själv. Antingen är detta inre perspektiv hjälpsamt och du lever som du önskar och mår bra, eller så är det ett hinder som kan leda till handlingar som du egentligen inte vill stå för.

Vad är Psykosyntes? Är det vedertaget?

Psykosyntes är en psykologi för självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar dig som du är och manar fram det du kan bli, din potential. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När du tar ansvar har du också hittat din vilja. Om du verkligen vill få fäste i livet och förändra djupt rotade mönster kräver denna medvetandeprocess styrning och val. Detta är grunden i psykosyntesen som har utvecklats av Roberto Assagioli.

Finns det något vetenskapligt stöd för ACT och Psykosyntes?

Det finns ett stort antal studier som utförts under senare år och som bekräftat att ACT är en verksam terapimodell med bred användbarhet. ACT baseras på RFT (Relation Frame Theory) som är en nyare inlärningspsykologisk teori. RFT utgår ifrån att människans beteende styrs av inre föreställningar, slutsatser och våra egna tankar om oss själva – till skillnad från djuren som agerar på instinkt. Studier för Psykosyntes finns men inte lika omfattande. Tex så visar ett utvecklingsprogram under tre månader att Psykosyntes kan förebygga utbrändhet, stärka emotionell intelligens, ge ökad upplevd lycka och ökad upplevelse av mening (International Journal of Stress Management (2005)).

Hur går samtalsterapi och coaching till?

Både ACT och psykosyntes är s.k. upplevelseterapi. Med hjälp av metaforer, guidade meditationer och övningar både under samtalet och i “hemläxa” ger det dig möjlighet till nya förhållningssätt gentemot dina inre upplevelser, minnen, föreställningar, farhågor och självberättelser. Som din samtalspartner är jag inte “experten” som visar vägen, utan snarare ett stöd för dig att komma i kontakt med dina personliga livsvärden. Det är du som sitter på svaren. Du kan välja mellan att ha samtal på plats i Vadstena, online (via Zoom) eller e-postbaserade samtalsbrev. Läs mer under respektive tjänst.

Vad menas med inre perspektiv och självberättelser?

Det du berättar för dig själv, dina inre historier (perspektiv), påverkar ditt dagliga liv genom ditt handlande (beteende). Har din självberättelse utrymme för självtolerans och självmedkänsla skapas ett grundläggande värde för dig som individ och du agerar därefter. Men om du har fastnat i en negativ självbild kan det vara av betydelse att utforska andra möjliga självberättelser och gå mot ett mer meningsfullt handlande.

Glidande prissättning

Jag tillämpar glidande prissättning, s.k. behovsanpassad ekonomi, för mina tjänster. Tanken med det är att jag vill ge fler människor möjligheten i att gå i samtalsstöd oberoende hur deras ekonomiska resurser ser ut. Det vill säga – om vi tillsammans hjälps åt så bidrar vi till varandras välgång och välmående. Läs mer under allmänna villkor.

Boka tid för samtal

Kontakta mig gärna

Bloggen som gör skillnad