Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer är ett ramverk som jag kan förhålla mig till när jag agerar inom min yrkesroll men också som medmänniska. De finns där för att vägleda mig i att agera på ett omtänksamt och ansvarsfullt sätt gentemot mina medmänniskor och min omgivning. Att följa dem är för mig en självklarhet men också en utmaning.

Version: 2024-03-12

Innehåll

Att vara professionell

Som samtalsterapeut och coach, yogalärare och Reiki Master/lärare är jag införstådd med att jag är en del av en annan människas personliga utveckling, välbefinnande och livsåskådning. Därför är det viktigt för mig att jag ärar processen och tar också ansvar över min egen utveckling. Det gör jag genom att kontinuerligt vidareutbilda mig och gå i handledning så länge jag är yrkesverksam.

Det visar jag genom att agera på sådant sätt att jag alltid vet min egen personliga styrka och var mina begränsningar går när jag undervisar eller har samtal. Jag är tydlig när det gäller mina professionella erfarenheter och kvalifikationer, min utbildning, och vilken organisation som diplomerat/certifierat mig.

Medlemskap – organisation

Genom Tankeliv AB är jag, Carola Monicadotter Lööf, medlem i relevanta organisationer och föreningar för mitt yrkesutövande (se nedan punktlista). Det innebär att jag godkänt att följa deras respektive stadgar och yrkesetiska regler och riktlinjer.

Läs mer i detalj om respektive organisation och förenings yrkesetiska regler och riktlinjer på deras hemsidor.

Etiska riktlinjer

Det innebär bland annat:

 • Att allt mitt arbete baseras på värdegrund: att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Humanistiska och demokratiska ideal samt principen om människors lika värde ska genomlysa min praktik. Jag medverkar inte till någon form av diskriminering eller särbehandling beroende på kunder/klienters samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Att jag ska använda min kunskap på ett optimalt sätt och respektera varje individs värdighet och intrigitet. Min kunskap ska inte användas för att kränka, utnyttja eller förtrycka individen och jag försäkrar mig om att mina tjänster inte på annat sätt missbrukas. Jag uppfattar, förstår och respekterar även mina kunder/klienters behov av integritet.
 • Att jag idkar tystnadsplikt utefter de lagar och förordningar som ingår i mitt yrkesområde samt respekterar förtroenden. All information som jag får ta del av från kund/klient ska betraktas som konfidentiell. Detta kan dock innebära skyldigheter att lämna upplysningar utefter gällande lag. Kund/klient informeras om de begränsningar av tystnadsplikten som följer av lag.
 • Att jag förväntas införliva de etiska principerna i min yrkesmässiga praktik och ha kunskap om de lagar och avtal som berör min verksamhet. Jag ansvarar också för kvalitet och konsekvens av mitt arbete och är medveten om att jag upplevs som en representant för de organisationer och föreningar som jag har medlemskap i, samt att jag inte uttalar mig nedsättande om andra terapeuter och kollegor
 • Att jag inser och tar mitt ansvar i arbetet med kunder/klienter och praktiserar endast inom de gränser som följer av min utbildning, träning, erfarenhet och personliga förmåga och inte utger mig att ha andra kvalifikationer än detta. Jag rekommenderar annan behandling när kunder/klienter så behöver (ex. hälso- och sjukvård), genomför endast motiverade undersökningar samt inte ger behandlingar som kunder/klienter inte behöver eller vill ha. För att alltid ha relevant kompetens ser jag till att kontinuerligt vidareutbilda mig inom mitt kompetensområde samt tar handledning vid behov.
 • Att jag inför varje terapeutisk åtgärd gör en analys och bedömning av kund/klients livssituation och att min analys, bedömning och åtgärd följer empiriskt validerad kunskap och beprövad erfarenhet. Jag använder mig av dokumentering så som frågeformulär, minnesanteckningar eller liknande inför, under och efter terapeutisk åtgärd för att kunna utvärdera effekten av densamma. All dokumentation följer GDPR och är transparent inför kund/klient. Skulle det visa sig att målsättning inte uppnåtts inom rimlig tid eller visat sig vara olämplig ska åtgärden avbrytas. Målsättning kan då revideras eller att kund/klient hänvisas till annan behandlare.

Vid meningsskiljaktigheter

Om du som kund/klient anser att jag på något sätt brustit i mitt yrkesetiska förhållningssätt så har du rätt att kontakta respektive organisation och förenings etiska råd om det finnes ett sådant. Detta etiska råd gör sedan en bedömning av den lämnande informationen från både dig och mig. Bedöms det att jag brustit i mitt yrkesetiska förhållningssätt gentemot dig kan jag bli utesluten ur organisation/förening.

För mer information, se respektive organisation eller förenings hemsida.

Företeagsuppgifter

Se Tankeliv AB:s allmänna villkor

0
  0
  Varukorg
  Din varukorg är tomTill butiken