Därför gillar jag coaching

Därför gillar jag coaching

Utforska det dynamiska samtalet inom coaching: Upptäck din inre potential och överkom hinder och rädslor för personlig tillväxt

När jag tänker på coaching och det dynamiska samtalet, så kommer jag genast att tänka på kombinationen av stöd och målinriktning. För mig är coaching en samtalsmetodik som rör sig framåt, mot ett tydligt mål eller en önskad riktning. Det är som att ha en kompass som hjälper mig att navigera genom livets utmaningar och möjligheter.

Den personliga och själsliga aspekten av coaching

Det som jag uppskattar mest med coaching är den personliga och själsliga aspekten. Det handlar inte bara om att sätta upp konkreta mål och ta steg mot dem, utan också om att gå på djupet inom mig själv. Coaching ger mig möjligheten att utforska mina inre reflektioner och undersöka de hinder och rädslor som kan begränsa mig i mitt personliga och professionella liv.

Det dynamiska samtalet inom coaching är som en dans mellan coach och klient. Det är en öppen och tillitsfull atmosfär där jag känner mig trygg i att utforska mina innersta tankar, känslor och drömmar. Det är ett samtal där jag blir sedd och hörd på ett sätt som jag sällan upplever i vardagen. Coachen skapar en trygg och icke-dömande miljö där jag kan vara helt ärlig och öppen om mina utmaningar och mål. Genom att bli utmanad på ett respektfullt sätt får jag möjlighet att expandera mina gränser och överkomma mina rädslor.

Balans mellan det yttre och det inre i coaching

För mig handlar coaching om att balansera både det yttre och det inre. Det handlar om att sätta konkreta mål och ta aktiva steg för att nå dem, samtidigt som jag ger utrymme för själslig tillväxt och personlig reflektion. Det är den dynamiska kombinationen av dessa två aspekter som ger mig en känsla av helhet och balans.

Person sitter i soffa med formulär i knät, sträcker fram handen som i ett samtal.

Det dynamiska samtalet inom coaching är som en dans mellan coach och klient. Det är en öppen och tillitsfull atmosfär där jag känner mig trygg i att utforska mina innersta tankar, känslor och drömmar. | bildkälla: shutterstock.com

Här är en övning som kan vara en början på att utforska dina inre hinder och rädslor. Genom att vara ärlig mot dig själv och öppen för förändring, kan du påbörja en resa mot att övervinna dem och nå din fulla potential.

Övning i att utforska dina inre hinder och rädslor

Här är en reflekterande övning som kan hjälpa dig att utforska dina inre hinder och rädslor:

1. Skapa en tyst och lugn miljö där du kan vara ostörd. Ta några djupa andetag och slappna av.

2. Ta fram en anteckningsbok och en penna, eller använd en dator om du föredrar det. Skriv ner följande fråga: “Vilka är de hinder eller rädslor som har begränsat mig och hindrat mig från att nå min fulla potential?”

3. Ge dig själv tid och utrymme att reflektera över frågan. Låt tankarna och känslorna komma fram utan att döma dem. Skriv ned allt som kommer upp i ditt sinne, utan att redigera eller censurera. Var ärlig och öppen gentemot dig själv.

4. När du har skrivit ner dina hinder och rädslor, läs igenom dem noggrant. Försök att identifiera mönster eller gemensamma teman som uppstår. Vilka hinder verkar vara mest påtagliga eller återkommande?

5. Välj ett specifikt hinder eller en rädsla som du känner starkt för att utforska närmare. Skriv ned hur den har påverkat dig och vilka konsekvenser den har haft i ditt liv.

6. Fundera på vilka alternativa perspektiv eller handlingar som skulle kunna hjälpa dig att övervinna detta hinder eller denna rädsla. Skriv ned dessa idéer och reflektioner.

7. Avsluta reflektionen genom att formulera en positiv affirmation eller intention för att ta itu med hindret eller rädslan. Skriv ned den och återkom till den regelbundet som en påminnelse om din inre styrka och förmåga att överkomma utmaningar.

Kom ihåg att det är en kontinuerlig process, och det kan vara till hjälp att söka stöd från en coach eller en professionell som kan hjälpa dig på din väg

3 övningar med empatiskt förhållningssätt för meningsfulla samtal

3 övningar med empatiskt förhållningssätt för meningsfulla samtal

Skapa meningsfulla samtal genom förståelse och medkänsla med ett empatiskt förhållningssätt.

För att skapa meningsfulla samtal är det viktigt att använda ett empatiskt förhållningssätt. Genom att verkligen förstå och känna med andra kan vi bygga starka och djupa relationer. Med respekt, sympati och nyfikenhet kan vi skapa äkta förståelse och närvaro.

För att möta den andra personens smärta behöver jag sätta mig själv åt sidan och skapa utrymme för sympati, respekt och förundran över deras berättelse. Mitt mål är att värdesätta och intressera mig för deras välmående. Det kräver att jag kan uppfatta och förstå deras smärta utan att blanda in mina egna känslor. Empati är en nödvändighet för att kunna uppnå en äkta existentiell förståelse för en annan människa, som psykosyntesens fader R. Assagioli menade.

Empati som färskvara

Jag betraktar empati som färskvara. För att kunna hantera livets utmaningar på ett empatiskt och kärleksfullt sätt behöver jag ta hand om mig själv och mitt eget välmående. Ibland kan det vara svårt, särskilt när orättvisor och konflikter omger mig. Under stress kan jag ibland tappa greppet om mig själv och hamna i självömkan. Då glömmer jag den andres smärta och gör den till min egen, vilket leder till att jag förlorar distansen.

För att återvända till ett empatiskt förhållningssätt när konflikten är ett faktum behöver jag finna lugn och ro. Genom meditation, självvård och inre reflektion kan jag återknyta till empatin. Empati behöver underhållas och omhändertas. Även om vi enligt viss forskning är födda med en viss del av empati kan den försvinna om vi inte tar hand om den. Det positiva är att det empatiska seendet återkommer när vi känner kärlek till oss själva och våra medmänniskor.

Empati (sökande till kärlek) betecknar förmågan att uppleva och förstå andra kännande individers känslor. | bildkälla: PRO canva.com

Här är tre kreativa övningar för att stärka vårt empatiska förhållningssätt, här är tre kreativa övningar:

1. Rollspel: Utforska olika situationer genom att ta på dig olika roller och försök verkligen känna in och förstå hur den andra personen kan känna sig. Detta övar upp din förmåga att sätta dig i andras skor.

2. Berättelseutbyte: Be personer i din omgivning att dela sina livshistorier med dig. Lyssna aktivt, ställ öppna frågor och visa äkta intresse. Detta ökar din förmåga att lyssna och skapa empatiska kopplingar.

3. Konstuttryck: Använd kreativa uttrycksformer som måleri, skulptur eller skrivande för att uttrycka känslor och upplevelser. Detta hjälper dig att öva på att sätta ord på känslor och förstå hur andra kan känna.

Genom att utveckla ett empatiskt förhållningssätt kan vi inte bara skapa meningsfulla samtal, utan också främja ökad förståelse och samhörighet. Ta dig tid att praktisera empati och se vilken positiv inverkan det kan ha på ditt eget välmående och på relationer i din omgivning. Börja idag och låt oss tillsammans skapa en värld där förståelse och medkänsla blomstrar.”

4 meningsfulla steg för en andligare vardag

4 meningsfulla steg för en andligare vardag

Utforska din andlighet och upplev en djupare kontakt med dig själv

Andlighet är något som oftast förknippas med religion och mystik, men för dig kanske det handlar mer om att fördjupa din relation till dig själv och till livet som helhet. I ett tidigare inlägg skrev jag om hur jag gjorde när jag fann modet i att utforska det som jag ansåg/anser vara min andlighet. Och att det resulterade i att jag litar mer på min intuition och inre vägledning än vad jag gjorde tidigare.

Vad innebär andlighet och hur kan den bidra till ditt personliga växande?

Att vara andlig handlar inte nödvändigtvis om att följa en viss religion eller tro. Det kan vara en personlig resa där du utforskar dina egna övertygelser och värderingar, ditt inre själsliv, om att uppleva en känsla av samhörighet med något större och om att söka efter mening i tillvaron. För dig kan det handla om att koppla av, att meditera eller att vara i naturen. Din andlighet handlar om att hitta det som fungerar för dig.

Andlighet handlar inte om att fly från verkligheten eller att ignorera problem. Tvärtom kan det hjälpa till att hantera utmaningar och att hitta lösningar genom att du får en starkare kontakt med din inre röst. Du kan också bli mer kreativ och hitta nya lösningar på gamla problem. Genom att ta dig tid för dig själv och vara närvarande i nuet, utforskar du din andlighet och ger utrymme för att höra din inre röst.

Meningsfulla steg för en andligare vardag

1. Meditation och mindfulness: Att meditera och praktisera mindfulness är effektiva sätt i att fördjupa din andlighet. Genom att fokusera på din andning och vara närvarande i nuet kan du skapa en större medvetenhet om ditt inre liv och öka din förmåga att hantera stress och oro. Du kan också använda meditation som ett verktyg för att utforska dina känslor och tankar och få insikt i dina djupare behov och önskningar.

2. Naturupplevelser: Att vistas i naturen kan också bidra till en ökad känsla av samhörighet med något större och ge en känsla av inre frid. Genom att ta dig tid att uppleva naturen med alla dina sinnen kan du fördjupa din upplevelse av livet och få en större känsla av mening.

3. Konst och kreativitet: Att utforska din kreativa sida genom konst eller andra kreativa aktiviteter kan också bidra till ditt personliga växande. Genom att skapa något från ditt inre kan du uttrycka dina känslor och tankar på ett konkret sätt och få en djupare förståelse för dig själv och dina behov.

4. Andliga övningar: Det finns också många andliga övningar som kan bidra till ditt personliga växande, såsom yoga, qigong och tai chi. Dessa övningar kan hjälpa dig att komma i kontakt med din kropp och dina känslor på ett djupare plan och öka din förmåga att hantera stress och oro.

Kvinna står i motljus med utsträckta armar. Seger. Glädje.

Andlighet är något som oftast förknippas med religion och mystik, men det kanske handlar mer om att fördjupa sin relation till sig själv och till livet som helhet. | bildkälla: PRO canva.com

Just do it!

Andlighet är en viktig del av ditt personliga växande och kan hjälpa dig att uppleva en större inre frid och en känsla av mening i tillvaron. Genom att utforska din andlighet på olika sätt kan du öka din medvetenhet om ditt inre själsliv och få en djupare kontakt med dig själv.

Ta dig tid för dig själv och utforska din andlighet idag! Testa meditation, ge dig ut i naturen eller uttryck dig genom konst. Upptäck vad som ger dig inre frid och meningsfullhet. Eller varför inte skapa en daglig rutin för mindfulness och närvaro? Börja med bara några minuter om dagen och öka successivt. Lär dig lyssna på din inre röst och öka din medvetenhet om ditt inre själsliv.

Så här jobbar jag med samtalsterapi och coaching

Så här jobbar jag med samtalsterapi och coaching

Utforska ditt inre Själv och skapa en meningsfull tillvaro med samtalsterapi och coaching

Med stöd och support hjälper jag dig att finna insikter om dig själv och skapa ett meningsfullt handlande i ditt liv. Jag använder mig av en metod som kallas “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy), vilket innebär att jag fokuserar på ditt här och nu. Tillsammans balanserar vi tankar, känslor och handlingar för att skapa en enhet, och det är först när denna balans uppnås som möjligheten att skapa en meningsfull tillvaro uppstår.

Här är några sätt jag kan hjälpa dig på din resa

1. Övningar: Genom olika övningar kan vi utforska och fördjupa förståelsen för dina egna tankemönster och beteenden. Dessa övningar kan vara praktiska eller reflekterande och hjälper dig att få insikter om dig själv

 • Utför praktiska övningar för att omsätta insikter i handling.
 • Reflektera över dina tankar och känslor för att förstå deras påverkan på ditt handlande.

2. Metaforer: Metaforer är kraftfulla verktyg för att förstå och kommunicera komplexa idéer. Genom att använda sig av metaforer kan jag förmedla viktiga budskap på ett lättförståeligt och inspirerande sätt.

 • Använda metaforer för att förklara abstrakta begrepp och hjälpa dig att se samband och mönster i ditt liv.
 • Skapa bilder och berättelser som kan fungera som vägledning och inspiration för din inre utveckling.

3. Guidade meditationer: Meditation är en effektiv metod för att öka medvetenheten och närvaron i ditt liv. Genom guidade meditationer kan jag hjälpa dig att utforska din inre värld, släppa stress och hitta lugn och balans.

 • Leda dig genom avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.
 • Utforska mindfulness och uppmärksamhetsövningar för att öka medvetenheten om dina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner.

4. Samtalstekniker: Jag använder mig av beprövade samtalstekniker som empatisk kommunikation och motiverande samtal för att hjälpa dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar.

 • Skapa en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar.
 • Använda mig av empatisk kommunikation för att förstå dina behov och hjälpa dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

5. Utvecklande samtal: Jag ser utvecklande samtal som en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi kommer att utforska och utmana dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring.

 • Skapa en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.
 • Utmana begränsande tankemönster och hjälpa dig att identifiera nya perspektiv och handlingsmönster.

Jag är här för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Genom att kombinera olika tekniker och metoder kan vi skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden och önskemål.

Det krävs mod att ta det första steget till en inre förändring. Därför ser jag mig som en tillfällig medpassagerare på vägen. | foto: Karin J Studio

Frågor och svar

1. Vilka metoder använder du dig av?
Jag använder mig av metoder som “Kognitiv psykosyntes” och ACT (Acceptance Commitment Therapy). Dessa metoder fokuserar på att arbeta utifrån ditt här och nu och balansera tankar, känslor och handlingar för att skapa en meningsfull tillvaro.

2. Vilka övningar kan förväntas under samtal?
Övningarna kan variera beroende på dina behov och mål. De kan inkludera praktiska övningar för att omsätta insikter i handling, reflekterande övningar för att förstå tankemönster och känslor, samt avslappningsövningar och visualiseringar för att främja inre stillhet och välbefinnande.

3. Hur kan samtalsteknikerna hjälpa mig?
Samtalsteknikerna, såsom empatisk kommunikation och motiverande samtal, hjälper dig att identifiera och förverkliga dina mål och önskningar. De skapar en trygg och stödjande miljö där du kan dela dina tankar, känslor och utmaningar och hjälper dig att uttrycka dig själv på ett tydligt sätt.

4. Vad innebär utvecklande samtal?
Utvecklande samtal är en resa där du bestämmer färdriktningen och jag följer med som ett stöd på vägen. Vi utforskar och utmanar dina hinder och rädslor för att främja din personliga utveckling och förändring. Det sker i en trygg och tillitsfull relation där du kan vara dig själv och utforska dina djupare tankar och känslor.

5. Vilken roll spelar du som samtalsstöd?
Som samtalsstöd finns jag där för att stödja dig genom din inre utveckling och förändring. Jag använder min erfarenhet av att möta mina egna hinder och rädslor för att förstå dig och de utmaningar du står inför. Tillsammans skapar vi en trygg miljö där du kan utforska, växa och skapa en meningsfull tillvaro baserad på dina egna livsvärden.

Vad du kan göra redan idag

Är du nyfiken på vem jag är kan du läsa mer om mig här eller kika in på min LinkedIn. Vet du redan nu att du vill boka tid för utvecklande samtal kan du göra det här.

Ett annat tips är att skriva ned tre saker du är tacksam för. Det hjälper dig att fokusera på det positiva i ditt liv och det sägs även göra gott för att känna meningsfull närvaro i livet.

 

Tips för självutforskning och helande: Att förstå delpersonlighet inom psykosyntes

Tips för självutforskning och helande: Att förstå delpersonlighet inom psykosyntes

Vad är delpersonlighet inom psykosyntes och hur kan det påverka vår självbild och beteende?

Jag tänker att jag fortsätter skriva lite om delpersonligheter eftersom det kan låta lite suspekt. Förutom att det är ett begrepp inom psykosyntes och som refererar till de olika aspekterna av vår personlighet, kan de också hjälpa till att sätta ord på känslor, dvs hjälpa oss med vårt inre språk.

Olika aspekter och egenskaper

Enligt psykosyntesen har vi inte bara en enhetlig identitet, utan också olika delar av oss själva som kan vara självständiga och ibland till och med motsägelsefulla. Dessa delpersonligheter representerar olika roller, egenskaper och beteenden som vi använder i olika situationer. Till exempel kan jag vara en “utforskare” (roll) när jag vill vara äventyrlig och modig (beteende, egenskap), samtidigt som jag kan vara en “omsorgsfull vän” (roll) när jag vill vara stödjande och lyssnande (beteende, egenskap).

En delpersonlighet är som en delvis stabil och självständig del av mitt psyke och med förmågan att agera som en “personlighet”. Jag är den delen av mig samtidigt som jag behöver förstå att det både tjänar och begränsar mig som människa. Det begränsar mig så länge som jag identifierar mig med det, dvs att jag “blir” min delpersonlighet.

Integrera och samarbeta

Syftet med att förstå och integrera våra delpersonligheter är att skapa harmoni och balans inom oss själva. Genom att medvetet bli medveten om dessa delar och deras syften kan vi välja hur vi agerar och reagerar i olika situationer. Vi kan lära oss att kommunicera och samarbeta med våra olika aspekter av vår personlighet för att uppnå en mer enhetlig och autentisk version av oss själva. Det betyder att vill jag må bra och leva harmoniskt som människa behöver dessa delar av mig även inkluderas i min person.

Det är också viktigt att betona att delpersonligheter inte ska ses som separata “själv” eller “andra”, utan snarare som olika uttryck av vår personlighet. Det betyder att vi inte ska förneka eller stöta bort det som känns obehagligt inom oss, utan vi behöver utforska och integrera dem för att skapa inre samförstånd och uppnå en större känsla av helhet och självmedvetenhet.

Ge dig själv gåvan av inre balans och självförståelse – engagera dig i praktiska övningar och verktyg för att integrera delpersonligheter och uppnå en djupare förståelse för dig själv. | bildkälla: PRO canva.com

Lär dig mer om dina delpersonligheter

Om jag vill försöka komma i balans med mina egenskaper och beteenden kan jag utforska mina delpersonligheters känslor och behov. Jag “sätter” ett språk på mitt inre för att försöka komma mig själv närmare. Frågar mig själv tex vilken grundtrygghet försöker just denna delpersonlighet ge mig? Är det skydd? Tillit? Omvårdnad? Vad är det jag saknar som delpersonligheten försöker ge mig? Känslomässig närhet? Värme? Empati? För att bli dirigent i min egna inre orkester av tankar, känslor, beteende behöver jag:

 1. Identifiera
 2. Acceptera
 3. Integrera
 4. Transformera

När jag ska identifiera mina egenskaper i form av delpersonligheter som gör livet lite krångligt, gör jag det som en “lek”. Jag frågar mig själv om följande:

 • Namn:
 • Motto/livsregel/föreställning:
 • Hur länge den har funnits sedan?:
 • Hur har den tjänat/tjänar mig på vilket/vilka sätt?:
 • Hur har den begränsat/begränsar mig på vilket/vilka sätt?:
 • Vad behöver den?:

Svaren ritar jag eller skriver ned på ett papper. Efter att jag gjort detta utforskar jag mer genom att ställa självreflekterande frågor; hur kan jag ge delpersonligheten vad den behöver? Hur kan jag välja att använda dess tjänande aspekter i mitt liv? Hur kan jag styra den så att den inte styr mig?

Hur skulle det se ut om du bjöd in dina delpersonligheter till samtal och samarbete? Pröva och upptäck den rikedom som kommer med att omfamna och förstå de olika aspekterna av din personlighet, och låt de arbeta i harmoni för att skapa ett mer givande liv.